Privacy policy

Gebruikersvoorwaarden

Door op deze website te srufen aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door de beheerders van deze site te allen tijde gewijzigd worden. esthetiekellen.be.be behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder nadere mededeling de inhoud te wijzigen of te actualiseren of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. esthetiekellen.be.be behoudt zich voorts het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de website te beëindigen.

Privacy

esthetiekellen.be.be verbindt zich ertoe de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, na te leven ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik door esthetiekellen.be.be bestemd. esthetiekellen.be.be verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet aan derden mee te delen.